مای اسکیل یک سامانه گسترده درحال ساخت برای دسته بندی و مدیریت مهارت های هر فرد ایرانی میباشد


ثبت مهارت های هر فرد،

مشورت با متخصصین،

کاریابی هوشمند و جستجو فرد متخصص و مورد نظر ،

استخدام نیرو متخصص،

جستجو بین تمامی متخصصین

شروع کار با ربات مای اسکیل @MySkillBot